Статут школе (2018)

Биланс стања / завршни рачун / 2017.

Правилник о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету, ученику и одраслом

ПРАВИЛНИК О БЛИЖИМ УПУТСТВИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПРАВА НА ИНДИВИДУАЛНИ ОБРАЗОВНИ ПЛАН, ЊЕГОВУ ПРИМЕНУ И ВРЕДНОВАЊЕ

ПРАВИЛНИК О ОБАВЉАЊУ ДРУШТВЕНО-КОРИСНОГ, ОДНОСНО ХУМАНИТАРНОГ РАДА

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања у ОШ „Јован Јовановић Змај“

Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности ученика у основној школи

Правилник о дисиплинској и материјалној одговорности запослених у школским установама

Правилник о начину, поступку и мерама за заштиту и безбедност ученика

Правилник о организацији и систематизацији послова у основној школи

Правилник о похваљивању и награђивању ученика

Правилник о радној дисциплини и понашању запослених у току рада

Правилник о раду у школи

Развојни план школе 2021-2026. године

План отклањања и ублажавања неравномерне заступљености полова 2024

“Чувам те” – Национална платформа за превенцију насиља у које укључује децу. Обуке за запослене доступне су на страници:

Онлајн обуке за запослене