П О З И В за подношење понуда у поступку јавне набавке радова мале вредности Препокривање крова у издвојеном одељењу Јарак

Основна школа „Јован Јовановић Змај“ 22000 Сремска Митровица Ул. Ратарска 5   Број :    423 Дана :   28.12.2016. Кoмисија за јавну Основне школе „Јован Јвоановић Змај“ из Сремске Митровице на основу члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама (“Сл. Гласник Р.С. Број 124/12, 14/15 и 68/15 “) објављује П О З И […]