ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

На основу члана 109.став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”; број68/15),директор школе доноси: О Д Л У К У о обустављању поступка јавне набавке мале вредности бр. ЈН1.3.5. од 27.06.2017.године-радови- Замена подова у учионицама и делу ходника 1.ОБУСТАВЉА СЕ поступак Јавне набавке мале вредности, бр. 1.3.5.од27.06.2017. -радови- Замена подова,збогнеиспуњености услова за доделу уговора. […]