ЈНМВ ОРГАНИЗАЦИЈЕ И РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЕКСКУРЗИЈА 16/20

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ОБЛИКОВАНЕ ПО ПАРТИЈАМА БРОЈ 02/19 РАДИ ЗАКЉУЧЕЊА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА ОРГАНИЗАЦИЈЕ И РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЕКСКУРЗИЈА ОДЛУКА О ЕКСКУРЗИЈИ >>> СКИНУТИ ДОКУМЕНТАЦИЈУ >>>

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЈНМВ 1.1.1/2019 И Одговор на Питања из ЈНМВ

ОСНОВНА ШКОЛА“ ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“ Сремска Митровица, ул. Ратарска бр. 5 о б ј а в љ у ј е ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЈНМВ 1.1.1/2019 У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ СКИНУТИ ПОЗИВ И ДОКУМЕНТАЦИЈУ Одговор на питање из ЈНМВ 1.1.1/2019 Одговор на питање из ЈНМВ 1.1.1./2019 -1 Одговор на питање из ЈНМВ 1.1.1./2019 […]

ЈНМВ 1.1.2. Инвестиционо одржавање отвореног спортског терена у оквиру школе

П О З И В за подношење понуда у поступку јавне набавке радова мале вредности инвестиционо одржавање отвореног спортског терена у оквиру школе >>> Одлука о додели уговора о Јавној набавци добра  – Инвестиционо одржавање отвореног спортског терена у оквиру школе 20181206130616

Одлука о додели уговора / обавештење о закљученом уговору – Инвестиционо одржавање објекта у Јарку ЈНМВ 1.3.2./2018

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15), и Извештаја о стручној оцени понуда, доносим: О Д Л У К У о додели уговора Уговор о јавној набавци бр. 1.3.2/2018, за набавку радова “Инвестиционо одржавање објекта” за потребе наручиоца О.Ш. “ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ” ул. Ратарска бр. 5, Сремска […]