ЈНМВ 1.1.2. Инвестиционо одржавање отвореног спортског терена у оквиру школе

П О З И В за подношење понуда у поступку јавне набавке радова мале вредности инвестиционо одржавање отвореног спортског терена у оквиру школе >>> Одлука о додели уговора о Јавној набавци добра  – Инвестиционо одржавање отвореног спортског терена у оквиру школе 20181206130616

Одлука о додели уговора / обавештење о закљученом уговору – Инвестиционо одржавање објекта у Јарку ЈНМВ 1.3.2./2018

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15), и Извештаја о стручној оцени понуда, доносим: О Д Л У К У о додели уговора Уговор о јавној набавци бр. 1.3.2/2018, за набавку радова “Инвестиционо одржавање објекта” за потребе наручиоца О.Ш. “ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ” ул. Ратарска бр. 5, Сремска […]

Јавна набавка мале вредности – радови – 1.4.1 Замена подова у основној школи у Шашинцима и Сремској Митровици

Јавна набавка мале вредности – радови – 1.4.1 Замена подова у основној школи у Шашинцима и Сремској Митровици Скинути документацију