Школски одбор је орган управљања школом. Улога тог тела је да  доноси Статут школе, прати остварења рада школе, одлучује о пословима школе, коришћењу средстава школе у складу са Законом, расписује конкурс за избор наставника, стручних сарадника, директора и даје мишљење за њихова именовања.

Школски одбор разматра успех ученика и преузима мере за побољшање услова рада школе и остваривања васпитно-образовног рада, разматра и друга питања утврђена Статутом школе. Чланови Школског одбора именују се на мандат од четири године. Чине га по три представника школе, Савета родитеља и локалне самоуправе.

У школској 2023/2024. години чланови Школског одбора Змајеве школе су :

1. Јелена Радосављевић (локална самоуправа)

2. Игор Лукс (локална самоуправа)

3. Зорана Станишић (локална самоуправа)

4. Мирјана Шарчевић  (запослена у школи)

5. Војислав Крстић (запослени у школи)

6. Јасна Лончаревић (запослена у школи)

7. Снежана Симић (Савет родитеља)

8. Ивана Глумац (Савет родитеља)

9. Тамара Милошевић (Савет родитеља)

Leave a Reply