Основна школа „Јован Јовановић Змај“

22000 Сремска Митровица

Ул. Ратарска 5

 

Број :    423

Дана :   28.12.2016.

Кoмисија за јавну Основне школе „Јован Јвоановић Змај“ из Сремске Митровице на основу члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама (“Сл. Гласник Р.С. Број 124/12, 14/15 и 68/15 “) објављује

П О З И В

за подношење понуда у поступку јавне набавке радова мале вредности

Препокривање крова у издвојеном одељењу Јарак

ЈНМВ – Р – 10/16                                                                

Подаци о Наручиоцу

Назив : Основна школа  „Јован Јовановић Змај“

Адреса : Ратарска 5, 22000 Сремска Митровица

Интернет страница : www.zmajsm.edu.rs

Врста наручиоца : Просветна установа

Врста поступка : Јавна набавка у поступку мале вредности

Опис предмета набавке : Препокривање крова у издвојеном одељењу Јарак –  ЈНМВ – Р -10/16

Општи речник набавке :  –  45261900   Радови на поправци и одржавању крова

 

Број партија, уколико се предмет набавке обликује у више партија :

                                                                                                                                             

Предметна набавка се не обликује по партијама

 

Критеријум за доделу уговора :

 

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена

 

Начин преузимања конкурсне документације :

1) непосредно код Наручиоца 2) са Портала јавних набавки 3) са Интернет адресе Наручиоца                                                                                                                              

Начин подношења понуде :

  1. Поштом на адресу Наручиоца   2. Непосредно на деловодник Наручиоца

Рок за подношење понуда је :  05.01.2017.године до 12,00 часова

Место, време и начин отварања понуда :

Јавно отварање благовремено пристиглих понуда обавиће се у просторијама Наручиоца, 22000 Сремска Митровица,ул. Ратарска 5 по истеку рока за подношење понуда, односно 05.01.2017. године у 12,15 часова.

Услови под којим представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда :

Отварању понуда могу присуствовати представници понуђача са уредним овлашћењем за учешће у поступку отварања, које подносе Комисији пре почетка јавног отварања.

Рок за доношење одлуке :

Наручилац ће Одлуку о додели уговора у предметној јавној набавци донети у року од максимално 10 (десет) дана од дана јавног отварања понуда.

Одлуку о додели уговора Наручилац ће објавити на Порталу У.Ј.Н. и својој Интернет адреси у року од 3 (три) дана од дана доношења.

Лице за контакт :

Додатне информације и обавештења у вези са припремом понуде понуђач може тражити у писаном облику на e-mail: zmajsm@gmail.com или на факс 022/612-459.

Контакт  телефон,  022/ 621-021                                                                                              

Остало :

 

Понуду доставити на адресу :

Oсновна школа „Јован Јовановић Змај“ ул. Ратарска 5, 22000 Сремска Митровица, са назнаком :

,,Понуда за јавну набавку РАДОВА мале вредности – Препокривање крова у издвојеном одељењу Јарак-  ЈНМВ – Р – 10 –16 НЕ ОТВАРАТИ ”

Понуђач мора испуњавати Законом одређене услове за учествовање у поступку, а понуду у целини припрема и подноси у складу са конкурсном документацијом и позивом. У супротном понуда се одбија.

Понуђач понуду подноси непосредно на деловодник Наручиоца или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања истих  може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

За Наручиоца

Зоран Ђурић, директор

 

ПРЕУЗМИ КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

ObavestenjeOProduzenjuRokaZaPodnosenjePonuda-Prijava