Реализација рада директора школе одвијала се на основу Годишњег програма рада школе као и на основу глобалног и оперативног плана рада директора школе. Најважнија подручја рада директора школе била су:

  • Активности око израде концепције годишњег програма рада школе као прећење његове реализације;
  • Рад у оквиру организационих, кадровских и материјалних послова школе;
  • Педагошко инструктивни рад и саветодавни рад у оквиру којег је директор школе извршио редоване обиласке наставе и ваннаставних активности у матичној школи и истуреним одељењима;
  • Рад у стручним органима школе у којима је основни задатак директора био усклађивање целокупног образовно васпитног процеса;
  • Рад са ученицима и њиховим родитељима;
  • Израда и кориговање нормативних аката школе као и рад у органима управљања и обављање управних послова;
  • Рад на сарадњи са друштвеном средином;

Досадашњи директори школе били су: Божа Милаковић (1944-46), Слободан Божњаковић (1946-54), Ђорђе Бежановић (1954-60), Смиља Богдановић (1960-72), Лука Шојић (1972-75), Ћира Јовановић (1975-83), Бранислав Грковић (1983-85), Данило Ђелинац (1985-89), Биљана Вујин (1989-93), Стеван Савичевић (1993-2000), Василка Лакетић вд (2000-2003), Зоран Ђурић (2003- 2020), Мирослав Певац (2020-садашњи директор).