Одлука о додели уговора / обавештење о закљученом уговору – Инвестиционо одржавање објекта у Јарку ЈНМВ 1.3.2./2018

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15), и Извештаја о стручној оцени понуда, доносим: О Д Л У К У о додели уговора Уговор о јавној набавци бр. 1.3.2/2018, за набавку радова “Инвестиционо одржавање објекта” за потребе наручиоца О.Ш. “ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ” ул. Ратарска бр. 5, Сремска […]