На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15), и
Извештаја о стручној оцени понуда, доносим:
О Д Л У К У
о додели уговора
Уговор о јавној набавци бр. 1.3.2/2018, за набавку радова “Инвестиционо одржавање објекта”
за потребе наручиоца О.Ш. “ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ” ул. Ратарска бр. 5, Сремска
Митровица.

Odluka о dodeli ugovora

ObavestenjeOZakljucenomUgovoru (1)